Sinds de invoering van de regeling ‘MOW-briefadres’ in 2016 is er nog weinig zicht verkregen op de samenstelling en achtergronden van de cliënten die gebruik maken van de regeling. Uit de procesevaluatie van de regeling blijkt dat de uitvoering van de regeling nog niet naar tevredenheid van de gemeente verloopt en dat voor het vergroten van de effectiviteit van de hulpverlening en het aanscherpen van beleidsregels een beter beeld van de (groepen) bankslapers noodzakelijk is.

Doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de groep ‘bankslapers’ die gebruik maakt/hebben gemaakt van de regeling MOW-briefadres voor de hulpverlening aan bankslapers en voor het aanscherpen van beleidsregels voor uitvoering en selectie.
Doelgroep van het onderzoek zijn (ex)gebruikers van het MOW-briefadres.
Om dit doel te bereiken heeft OBI een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek uitgevoerd.
De hoofdvragen van dit onderzoek luiden als volgt:

Hoe ziet de groep gebruikers van de regeling MOW-briefadres eruit? Wat is de achtergrond van en samenhang in hun problemen?