Home » Kennisbank

Dakloze mensen in Utrecht

Afgelopen winter zijn 95 bezoekers van de daklozenopvang in Utrecht geïnterviewd over hun gezondheid, zorggebruik, kenmerken van dakloosheid en hun mening over de daklozenopvang. Hieruit blijkt onder andere dat minder dan de helft van de bezoekers zich gezond voelt. Bij één op de drie respondenten duurt de huidige dakloosheid al langer dan een jaar.

Dakloze mensen in Utrecht2023-11-17T14:02:35+00:00

TSG Epidemiologie van Dakloosheid

Dakloosheid is van alle tijden, maar verandert in aard en omvang. We beschrijven in dit artikel schattingen en kenmerken van de groep feitelijk daklozen: mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Door de dynamiek, de variëteit aan subgroepen en de onzichtbaarheid van veel daklozen kunnen omvangschattingen van het aantal daklozen alleen geïnterpreteerd worden met kennis van de aannamen en een goede beschrijving van de geschatte doelgroep. Ook is één omvangschatting van dé dakloze populatie niet te geven. Een minderheid van de feitelijk daklozen krijgt een zorgindicatie voor de maatschappelijke opvang. De problematiek bij deze groep is naast een gebrek aan huisvesting op alle levensdomeinen aanwezig, vooral op die van de geestelijke gezondheid en verslavingsproblematiek. Ook bij de groep zonder zorgindicatie zijn problemen breder dan alleen een gebrek aan huisvesting en is ondersteuning nodig. Van de feitelijk daklozen slaapt een deel soms buiten, maar de meerderheid van de groep die zich voor maatschappelijk opvang aanmeldt, verblijft bij familie of vrienden. De groep die buiten slaapt, waaronder de groep dakloze EU-burgers, betreft vooral mensen die geen recht hebben op zorg in de stad waar ze verblijven.

TSG Epidemiologie van Dakloosheid2023-10-03T11:49:21+00:00

Landelijke Monitor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg COVID-19: eerste rapportage

Dit is de eerste rapportage van de Landelijke OGGZ-monitor COVID-19, onderdeel van de vijfjarige Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Deze OGGZ-monitor COVID-19 heeft als doel de impact van de coronacrisis op de gezondheid, het welzijn en zorg- en ondersteuningsbehoeften voor specifiek de OGGZ-doelgroep in kaart te brengen. Ook kan de monitor inzicht geven in risico’s voor deze groep, die ook los van de coronacrisis aandacht verdienen.

Landelijke Monitor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg COVID-19: eerste rapportage2023-10-03T11:52:01+00:00

Ongedocumenteerde oudere migranten: ‘Vechten met het leven’. GGD Haaglanden

Het aantal ongedocumenteerde oudere migranten neemt toe. Dit artikel schetst de Haagse situatie, geeft de uitkomsten van het onderzoek en meldt de conclusies van de symposiumdeelnemers. Daarna volgt aangrijpende casuïstiek van ­ongedocumenteerde ouderen die ten einde raad of zeer verzwakt een beroep doen op de ondersteuningsorganisaties in Den Haag. Aan de lezer de uitnodiging om mee te denken hoe de ongedocumenteerde ouderen in de regio op het juiste moment de juiste zorg kunnen krijgen, ondanks de belemmerende wetgeving.

Ongedocumenteerde oudere migranten: ‘Vechten met het leven’. GGD Haaglanden2023-06-08T13:02:06+00:00

De jeugdverpleegkundige en suïcidaal gedrag binnen de jeugdgezondheidszorg. Den Haag: GGD Haaglanden.

De jeugdverpleegkundige en suïcidaal gedrag binnen de jeugdgezondheidszorg. Den Haag: GGD Haaglanden.

De jeugdverpleegkundige en suïcidaal gedrag binnen de jeugdgezondheidszorg. Den Haag: GGD Haaglanden.2023-05-10T11:45:31+00:00

Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 1

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) traden op 1 januari 2020 in werking. Beide wetten bepalen dat binnen twee jaar na de inwerkingtreding een eerste evaluatie plaatsvindt. In dit rapport wordt verslag gedaan van de eerste fase. Daarin is een brede analyse gemaakt van de thema’s die de uitvoerbaarheid en de implementatie van Wvggz en Wzd beïnvloeden. Ook de samenhang met de Wfz, in het bijzonder art. 2.3 daaruit, is onderzocht.

Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 12022-12-20T10:31:34+00:00

Kwetsbaar in Amsterdam

In dit eindrapport presenteren we de conclusies van ons onderzoek naar de hulpverlening aan mensen in kwetsbare posities tijdens de Covid-19 crisis. Eerst vatten we samen hoe de crisis mensen in kwetsbare posities heeft geraakt en hoe de dienstverlening is aangepast. Vervolgens presenteren we de morele dilemma’s waar hulpverleners en managers mee te maken hadden tijdens de Covid-19 crisis. In dit onderzoek komt naar voren dat veel medewerkers te maken hadden met (morele) dilemma’s als gevolg van de maatregelen en veranderingen tijdens de crisis.

Kwetsbaar in Amsterdam2022-12-20T10:27:08+00:00

Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 2

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) traden op 1 januari 2020 in werking. Beide wetten bepalen dat binnen twee jaar na de inwerkingtreding een eerste evaluatie plaatsvindt. Dit rapport is het tweede en laatste deel waarin verslag wordt gedaan van deze eerste evaluatie van de Wvggz en de Wzd. Beide wetten hebben een relatie met de Wet forensische zorg (Wfz). Begin 2021 startte ook een evaluatie van deze wet, uitgevoerd door het WODC.

Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 22022-12-20T10:37:34+00:00
Ga naar de bovenkant