/Memento Amsterdam

Over Memento Amsterdam

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Memento Amsterdam has created 83 blog entries.

The Proof of the pudding is in the eating. Lessons learned uit peer- research OGGZ/MO: Mankracht en Meetellen

Peer-research in de MO/OGGZ is in Nederland een betrekkelijk weinig toegepaste methode. Het is een vorm van onderzoek waarbij betrokkenen uit een bepaalde doelgroep optreden als mede-onderzoekers van problemen die zich binnen diezelfde doelgroep voordoen. Zij werken in dergelijk onderzoek samen met professionele onderzoekers. Binnen G4 User hebben de GGD Amsterdam en de GG&GD Utrecht (nu gemeente Utrecht VG) de laatste jaren onderzoek gedaan via peer to peer werkwijzen. Het gaat in beide gevallen om vernieuwende onderzoeken in de MO/ OGGZ in Nederland.

The Proof of the pudding is in the eating. Lessons learned uit peer- research OGGZ/MO: Mankracht en Meetellen2019-04-18T09:13:41+00:00

Notitie meetinstrumenten participatie, empowerment, herstel

Participatie van kwetsbare mensen in de samenleving is één van de prioriteiten van het gemeentelijke beleid in het sociale domein. In de beleidsdiscussies is er vooralsnog weinig eenduidigheid in wat participatie inhoudt en hoe zich dit verhoudt tot concepten als herstel, empowerment en zelfredzaamheid. Ook is er nog geen consensus over een betrouwbaar en bruikbaar instrument voor het meten van ‘participatie’ van burgers. Dit onderzoek beoogt een overzicht te bieden van bruikbare en betrouwbare instrumenten voor het meten van participatie, empowerment en herstel van sociaal kwetsbare mensen.

Notitie meetinstrumenten participatie, empowerment, herstel2019-04-18T11:30:36+00:00

Winterkoude opvang 2012-2013 Amsterdam

Een beschrijving van aantallen in kenmerken van dak- en thuislozen die gebruik maken van de extra beschikbaar gestelde nachtopvang ten tijde van de winterkoude regeling in Amsterdam.

Winterkoude opvang 2012-2013 Amsterdam2019-04-18T11:33:15+00:00

Oplossingen voor overlast als gevolg van alcoholgebruik in de openbare ruimte door de OGGZ groep

In elke stad bestaan groepen met personen die gedurende meerdere dagen en meerdere uren op een publieke plek veel alcohol nuttigen, de zogenoemde straatdrinkers. Zij worden om verschillende redenen als overlastgevend aangemerkt. Het zijn personen die over het algemeen een gemarginaliseerd bestaan leiden en veel mentale en fysieke gezondheidsklachten hebben. De afstand tot zorg is groot vanwege de chaotische leefstijl die vaak niet goed aansluit op reguliere hulpverlening. Door de jaren heen is er nagedacht over mogelijkheden om de overlast van deze doelgroep aan te pakken en de leefsituatie te verbeteren. In eerste instantie waren maatregelen gericht op sanctioneren en abstinentie. In de jaren 80 van de vorige eeuw ontstonden harm reductie benaderingen vanuit de erkenning dat niet iedereen zijn verslaving onder controle kan of wil krijgen.

Oplossingen voor overlast als gevolg van alcoholgebruik in de openbare ruimte door de OGGZ groep2019-04-18T11:35:36+00:00

Het voortraject van Amsterdam zwerfjongeren. Risicofactoren en hulpverlening tijdens de jeugd

Dit rapport biedt inzicht in het voortraject van zwerfjongeren die in 2010 toegang kregen tot de veldtafel jongvolwassenen. Op basis van registratiesystemen en dossiers wordt beschreven welke hulpverleningstrajecten de jongeren hebben doorlopen voorafgaand aan hun aanmelding en worden profielen beschreven die te zijn onderscheiden in de hulpverleningstrajecten.

Het voortraject van Amsterdam zwerfjongeren. Risicofactoren en hulpverlening tijdens de jeugd2019-04-18T11:37:28+00:00

The Governance of Homelessness in European Metropolises, governing quality? A PhD literature review on governance arrangements and their outcomes in reality

This paper concerns a literature review to prepare an empirical study of the impact of metropolises’ governance arrangements on the quality of service provision (output) and outcome (e.g. in public space and on the level of self-sufficiency of homeless people themselves). Elements of governance revealed from the study are elements of policy (theory, goals and instruments), structure (multi-level and relation state, civil society and network design) and management.

The Governance of Homelessness in European Metropolises, governing quality? A PhD literature review on governance arrangements and their outcomes in reality2019-04-18T11:42:20+00:00

DETINA: OGGZ problematiek en nazorg bij Amsterdamse gedetineerden

In 2008 zijn gemeenten gestart met het organiseren van de nazorg aan (ex-) gedetineerden . In dit kader is door in Amsterdam dit onderzoek uitgevoerd om de problematiek en het actuele zorgaanbod en zorgbehoefte binnen de groep gedetineerden in kaart te brengen. Daarbij ligt de nadruk op problematiek zoals die binnen de OGGZ wordt gezien (ontbreken van basisvoorwaarden, problematiek op sociale domeinen en problematiek op medische domeinen. De situatie voorafgaand aan detentie en een maand na ontslag uit detentie worden in dit rapport beschreven.

DETINA: OGGZ problematiek en nazorg bij Amsterdamse gedetineerden2019-04-18T11:46:14+00:00

Prestatie-indicatoren voor de openbare geestelijke gezondheidszorg: een conceptueel kader

Prestatie-indicatoren vormen een bron van informatie voor beleidsmakers die inzicht willen krijgen in de prestaties van zorgsystemen. De academische werkplaats GGD Amsterdam/ AMC-UvA ontwikkelt deze prestatie-indicatoren voor de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). In dit artikel wordt een conceptueel kader voor de ontwikkeling van prestatie-indicatoren voorgesteld waarbij het gezondheidszorgsysteem wordt beoordeeld op de mate waarin het systeem de beoogde functies vervult voor de gedefinieerde doelgroepen.

Prestatie-indicatoren voor de openbare geestelijke gezondheidszorg: een conceptueel kader2019-04-18T11:49:34+00:00