/Memento Amsterdam

About Memento Amsterdam

This author has not yet filled in any details.
So far Memento Amsterdam has created 83 blog entries.

Sterk en Zwak in Amsterdam. Een analyse van 11 leefdomeinen in 22 Amsterdamse gebieden

In welke Amsterdamse gebieden en voor welke leefdomeinen gaat het minder goed met de inwoners? Uit welke leefdomeinen kan een gebied juist kracht putten? Om een bijdrage te leveren aan het antwoord op deze vragen heeft de GGD, vanuit haar taak om inzicht te geven in de gezondheidssituatie van de bevolking, een nieuw instrument ontwikkeld. Hiermee brengen we verschillende leefdomeinen in kaart die samenhangen met de gezondheid van (met name) de volwassen inwoners in de gebieden van Amsterdam. Waar zien we sterke enzwakke punten?

Sterk en Zwak in Amsterdam. Een analyse van 11 leefdomeinen in 22 Amsterdamse gebieden2019-06-05T14:44:15+00:00

Onderzoek Winteropvang 2017/18, GGD Amsterdam

In de winterperiode verzorgt de gemeente Amsterdam samen met de instellingen voor maatschappelijke opvang (MO) extra slaapplaatsen voor daklozen die geen onderdak kunnen vinden. Het gaat om een extra regeling naast het structurele aanbod aan nachtopvang. Gebruikers van de winteropvang krijgen een bed, een warme maaltijd en ontbijt. De overnachting in het kader van de winteropvang is kosteloos. In dit rapport wordt de winteropvang van 2017/2018 en de personen die hier gebruik van maakten beschreven.

Onderzoek Winteropvang 2017/18, GGD Amsterdam2019-06-07T10:05:26+00:00

Daklozen in Amsterdam zonder uitkering Onderzoek onder uitkeringsgerechtigde daklozen in Amsterdam die geen uitkering ontvangen

De groep rechthebbende daklozen zonder uitkering is een deels verborgen groep die bovendien zeer dynamisch is. Maandelijks zijn er nieuwe personen die dakloos worden en personen die weer huisvesting krijgen, ditzelfde geldt voor het verliezen en verkrijgen van een uitkering. Het verborgen karakter en deze dynamiek bemoeilijkt het maken van een betrouwbare schatting van de grootte van de groep die dakloos is, geen inkomen heeft en maar waarschijnlijk wel in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering.

Daklozen in Amsterdam zonder uitkering Onderzoek onder uitkeringsgerechtigde daklozen in Amsterdam die geen uitkering ontvangen2019-04-17T18:54:26+00:00

De Utrechtse nachtopvang en crisisopvang in beeld

De nachtopvang is de meest laagdrempelige vorm van opvang voor dak- of thuisloze volwassenen in Utrecht. De crisisopvang biedt eveneens tijdelijke opvang voor deze groep, maar is minder laagdrempelig. Omdat de crisisopvang ook gericht is op gezinnen met kinderen, worden mensen met acute psychische problemen of een actieve verslaving die het herstel kan belemmeren daar niet toegelaten.In 2015 is onderzoek gedaan naar de wachtlijsten in de Utrechtse keten van opvang en beschermd wonen. Om een goed beeld te krijgen van de zorgbehoefte van de cliënten van de nachtopvang en de crisisopvang heeft de gemeente Utrecht opdracht gegeven tot een beeldvormend onderzoek in de nachtopvang en de crisisopvang van Stichting De Tussenvoorziening. Voor dit onderzoek zijn 92 mensen door een onafhankelijke arts-onderzoeker gezien. Dit rapport beschrijft de belangrijkste uitkomsten en laat op grond daarvan zien hoe de zorg en ondersteuning voor deze doelgroep in de Utrechtse context zou kunnen worden verbeterd.

De Utrechtse nachtopvang en crisisopvang in beeld2019-04-18T07:01:28+00:00

Daklozenenquête Rotterdam

Bij erg koude weersomstandigheden wordt de zogenoemde Winterkouderegeling van kracht. Er zijn dan extra opvangplekken beschikbaar in de nachtopvang en de regels voor toelating tot de opvang worden versoepeld. Dit is een goede gelegenheid om een momentopname te maken van alle daklozen in Rotterdam en dit te vergelijken met eerdere jaren. Deze daklozenenquête is op hetzelfde moment ook uitgevoerd in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Hierover verschijnt een afzonderlijke rapportage.

Daklozenenquête Rotterdam2019-04-18T07:01:59+00:00

Onderzoek Winteropvang 2016/17, Amsterdam

In de winterperiode regelt de gemeente samen met de instellingen voor maatschappelijke opvang (MO) extra slaapplaatsen voor daklozen die zelf geen onderdak kunnen vinden. Het gaat om een extra regeling naast het structurele aanbod aan nachtopvang. Gebruikers van de winteropvang krijgen een bed, een warme maaltijd en ontbijt. De overnachting in het kader van de winteropvang is kosteloos. De winteropvang vond dit jaar plaats in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat. De winteropvang werd uitgevoerd door het HVO-Querido en het Leger des Heils in de periode vanaf 28 november 2016 tot en met 31 maart 2017. In dit rapport wordt de winteropvang van 2016/2017 en de mensen die hier gebruik van maakten beschreven. Daarnaast zal in dit rapport worden weergegeven in hoeverre de winteropvang invloed heeft op het aantal buitenslapers in de stad, in hoeverre het gebruikt wordt door mensen die kwetsbaar zijn en wat voor aanpalende hulpverlening geleverd wordt tijdens de winteropvang.

Onderzoek Winteropvang 2016/17, Amsterdam2019-04-18T07:02:40+00:00

Winterkoudeonderzoek 2016/2017 Den Haag

Op 19 januari 2017 is in de vier grote steden (G4: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en Delft het Winterkoudeonderzoek uitgevoerd. Het was de vierde keer dat de G4 het onderzoek gezamenlijk, op vergelijkbare wijze en op dezelfde dag, heeft uitgevoerd. Het winterkoudeonderzoek geeft inzicht in de kenmerken en problematiek van de groep feitelijk daklozen*. De winter biedt bij uitstek de gelegenheid voor dit onderzoek, omdat het dan bij de opvangvoorzieningen een stuk drukker is en er ook mensen komen die normaal gesproken buiten slapen. Het doel van het Winterkoudeonderzoek is om zicht te krijgen op de aard en omvang van de feitelijk daklozen. Deze Haagse rapportage geeft een beeld van de feitelijk daklozen in Den Haag.

Winterkoudeonderzoek 2016/2017 Den Haag2019-04-18T07:03:18+00:00

De mogelijke rol van grootstedelijke factoren in de vraag naar en kosten voor Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang

Per 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Hiermee is naast de financiering voor de Maatschappelijk Opvang (MO), ook de financiering van Beschermd Wonen (BW) bij de (centrum)gemeenten komen te liggen. Voor de verdeling van de middelen over de gemeenten wordt een verdeelmodel opgesteld. In dit onderzoek wordt gekeken welke rol stedelijkheidsgraad hierin moet spelen en via welke wegen stedelijkheid de zorgvraag en de kosten beïnvloedt. Het onderzoek baseert zich op de literatuur en expertconsultatie. Via vier verschillende paden lijken stedelijke factoren de vraag naar BW en MO te beïnvloeden.

De mogelijke rol van grootstedelijke factoren in de vraag naar en kosten voor Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang2019-04-18T07:03:49+00:00

Klaar voor de start!? Een onderzoek naar determinanten van recidive na ontslag uit detentie

In dit onderzoek is het delict gedrag na ontslag uit detentie van een groep van ongeveer 200 Amsterdamse ex-gedetineerden bestudeerd. De incidentie van delicten is geschat en er is gezocht naar determinanten van recidive. Het doel van het onderzoek was een bijdrage te leveren aan het terugdringen van recidive door aanknopingspunten te vinden voor een betere aansluiting van subgroepen ex-gedetineerden met verschillende vormen van aanbod.

Klaar voor de start!? Een onderzoek naar determinanten van recidive na ontslag uit detentie2019-04-18T07:04:49+00:00