Urban Social Exclusion Research
home > kennisbank

Kennisbank

Dit is de kennisbank - in opbouw - van G4 - USER. Hierin worden de voor G4 - USER relevante OGGZ onderzoeken, beleidsstukken en praktijkcasussen opgeslagen die in de G4 zijn verschenen.

Als u OGGZ onderzoek of beleidsstukken of een praktijkcasus wilt aanmelden dat is verricht in (een van de) 4 grote steden, meldt u dat dan alstublieft bij de betreffende coordinatoren per stad.

 

Resultaten

 • 2
 • 3
 • 4
 • De langdurende GGZ wacht grote veranderingen zoals verdergaande ambulantisering (de beddenafbouw met 30% tot 2018) en de transitie van de langdurige zorg (een deel van de patiënten van de FACT-teams gaat hulp in de 1e lijn ontvangen; de RIBW’s gaan onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen). Dit heeft veel gevolgen voor de organisatie van de zorg.
  Om hulpverlening aan patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) goed te doen is het belangrijk tijdig te onderkennen waar er knelpunten optreden in de keten. Vier zorgaanbieders in de regio Utrecht (Altrecht, Kwintes, SBWU en Victas) hebben een aanpak bedacht, waarmee zij goed zicht krijgen op deze doelgroep. De vier instellingen hebben, in samenwerking met KPMG Plexus, vignetten ontwikkeld voor EPA-cliënten. De indeling van patiënten in zorgvignetten wordt door beleidsmakers (GGZ gemeenten, ziektekosten-verzekeraars) gezien als een hulpmiddel om de doelgroep onder te verdelen in specifiekere groepen met een verschillende zorgzwaarte. Dit biedt de ketenpartners inzicht in de omvang van zorgvragen en biedt een gemeenschappelijke taal om samen afspraken te maken over welke zorg er door wie in de regio geleverd moet gaan worden. De zorgzwaartevignetten zijn gebaseerd op een ‘historische foto’ van het zorggebruik door EPA-patiënten in de regio Utrecht in 2012.

   

  26 november 2014
  Wilma Swildens, Jan Theunissen
  Type: Afgesloten onderzoek
 • In de vier grote steden is de kans op sociale uitsluiting twee keer zo hoog als elders in Nederland. In de G4 zijn naar schatting 180 duizend volwassenen sociaal uitgesloten. Vanuit de Academische Werkplaats G4-USER is onderzoek gedaan naar de situatie van deze groep en naar hun ervaringen en perspectieven.Bijna de helft van de sociaal uitgesloten volwassenen in de G4 is werkloos of uitkeringsgerechtigd en twee derde heeft een niet westerse achtergrond. Hun sociale netwerk is vaak beperkt en kwetsbaar. Ze kampen met veel gezondheidsproblemen, ervaren weinig regie over het eigen leven en hebben vaak een negatief of onrealistisch toekomstbeeld. Een laag inkomen en schulden veroorzaken bij deze groep veel stress en beperken de participatie en de toegang tot zorg. Het merendeel van de sociaal uitgesloten volwassenen wil (meer) participeren in de maatschappij, maar heeft daarbij ondersteuning nodig. De toekomstige sociale wijkteams lijken een geschikt instrument om deze groep laagdrempelige hulp op maat te bieden. Aandachtspunten zijn een outreachende aanpak en ook hulp bieden zonder dat er sprake is van een actieve hulpvraag.

   

   

  26 november 2014
  Addi van Bergen, Annelies van Loon, Carina Ballering, Bouwine Carlier en Maartje Aangeenbrug
  Type: Afgesloten onderzoek
 • De academische werkplaats G4 USER presenteert met trots de eerste editie van de Monitor OGGZ-G4. Deze monitor geeft voor het eerst op een vergelijkbare en systematische wijze inzicht in de OGGZ-(risico)groepen in de vier grote steden. Voor beleidsmedewerkers biedt de monitor een veelheid aan informatie die de discussies over de inzet van middelen, de gevolgen van beleidsmaatregelen en het gebruik van voorzieningen kan entameren en onderbouwen. Voor onderzoekers biedt de monitor een uitstekende basis voor het formuleren van relevante verdiepende beleids- en onderzoeksvragen, waarmee op termijn een bijdrage kan worden geleverd aan de verbetering van de positie van sociaal kwetsbare mensen binnen de G4. Wij wensen u veel leesplezier en vooral veel inspiratie toe!

  1 september 2014
  Albert van Hemert, Addi van Bergen, Marcel Buster, Resnke Gilissen, Eva Mandos, Judith Wolf
  Type: Afgesloten onderzoek
 • To aid public health policy in preventing severe social exclusion (like homelessness) and promoting social inclusion (like labour market participation), we aimed to quantify (unmet) health needs of an expectedly vulnerable population on which little was known about: single male welfare recipients (SIMwelfare). One of the main policy questions was: is there need to promote access to healthcare for this specific group?

  15 juli 2014
  Kamann TC, Wit MAS de, Cremer S, Beekman ATF
  Type: Afgesloten onderzoek
 • De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is een meetinstrument om de mate van zelfredzaamheid van een volwassen persoon volledig en gestructureerd in kaart te brengen.

  In 2013 is een supplement voor de ZRM ontwikkeld om te kunnen beoordelen in welke mate ouders en opvoeders zelfredzaam zijn in de zorg voor hun minderjarige kinderen: het ZRM-supplement: Ouderschap. Dit onderzoek heeft als doel een beeld te geven van het gebruik van het ZRM-supplement: Ouderschap in de praktijk en hoe het door professionals in de praktijk wordt ervaren. Daarnaast worden de validiteit en betrouwbaarheid van de ZRM en het supplement vastgesteld.

  11 juli 2014
  Wijnand van den Boom, Matty de Wit
  Type: Afgesloten onderzoek
 •   Peer-research in de MO/OGGZ is in Nederland een betrekkelijk weinig toegepaste methode. Het is een vorm van onderzoek waarbij betrokkenen uit een bepaalde doelgroep optreden als mede-onderzoekers van problemen die zich binnen diezelfde doelgroep voordoen. Zij werken in dergelijk onderzoek samen met professionele onderzoekers. Binnen G4 User hebben de GGD Amsterdam en de GG&GD Utrecht (nu gemeente Utrecht VG) de laatste jaren onderzoek gedaan via peer to peer werkwijzen. Het gaat in beide gevallen om vernieuwende onderzoeken in de MO/ OGGZ in Nederland.

  18 maart 2014
  Eropaf! & Co U.A., Cathelijne Akkermans
  Type: Afgesloten onderzoek
 • Participatie van kwetsbare mensen in de samenleving is één van de prioriteiten van het gemeentelijke beleid in het sociale domein. In de beleidsdiscussies is er vooralsnog weinig eenduidigheid in wat participatie inhoudt en hoe zich dit verhoudt tot concepten als herstel, empowerment en zelfredzaamheid. Ook is er nog geen consensus over een betrouwbaar en bruikbaar instrument voor het meten van ‘participatie’ van burgers.
  Dit onderzoek beoogt een overzicht te bieden van bruikbare en betrouwbare instrumenten voor het meten van participatie, empowerment en herstel van sociaal kwetsbare mensen.
   

  10 februari 2014
  Maurice van Luijtelaar en Judith Wolf
  Type: Afgesloten onderzoek
 • Een beschrijving van aantallen in kenmerken van dak- en thuislozen die gebruik maken van de extra beschikbaar gestelde nachtopvang ten tijde van de winterkoude regeling in Amsterdam.

  17 september 2013
  Mariëtte Hensen, Marcel Buster, Matty de Wit. GGD Amsterdam, cluster epidemiologie, documentatie en gezondheidsbevordering
  Type: Afgesloten onderzoek
 • In elke stad bestaan groepen met personen die gedurende meerdere dagen en meerdere uren op een publieke plek veel alcohol nuttigen, de zogenoemde straatdrinkers. Zij worden om verschillende redenen als overlastgevend aangemerkt. Het zijn personen die over het algemeen een gemarginaliseerd bestaan leiden en veel mentale en fysieke gezondheidsklachten hebben.

  De afstand tot zorg is groot vanwege de chaotische leefstijl die vaak niet goed aansluit op reguliere hulpverlening. Door de jaren heen is er nagedacht over mogelijkheden om de overlast van deze doelgroep aan te

  pakken en de leefsituatie te verbeteren. In eerste instantie waren maatregelen gericht op sanctioneren en abstinentie. In de jaren 80 van de vorige eeuw ontstonden harm reductie benaderingen vanuit de erkenning dat niet iedereen zijn verslaving onder controle kan of wil krijgen.
   

  12 juni 2013
  M.J. Hensen-Baas, M.C.A Buster.
  Type: Afgesloten onderzoek
 • Dit rapport biedt inzicht in het voortraject van zwerfjongeren die in 2010 toegang kregen tot de veldtafel jongvolwassenen. 

  Op basis van registratiesystemen en dossiers wordt beschreven welke  hulpverleningstrajecten de jongeren hebben doorlopen voorafgaand aan hun aanmelding en worden profielen beschreven die te zijn onderscheiden in de hulpverleningstrajecten.
   
  4 februari 2013
  Matty de Wit, Menno Segeren, Gwen van Husen, Niek Fransen
  Type: Afgesloten onderzoek
 • 2
 • 3
 • 4