Urban Social Exclusion Research
home > kennisbank

Kennisbank

Dit is de kennisbank - in opbouw - van G4 - USER. Hierin worden de voor G4 - USER relevante OGGZ onderzoeken, beleidsstukken en praktijkcasussen opgeslagen die in de G4 zijn verschenen.

Als u OGGZ onderzoek of beleidsstukken of een praktijkcasus wilt aanmelden dat is verricht in (een van de) 4 grote steden, meldt u dat dan alstublieft bij de betreffende coordinatoren per stad.

 

Resultaten

 • 1
 • 2
 • 3
 • In de winter van 2011/2012 hebben de vier grote steden voor de tweede maal gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd naar feitelijk daklozen in hun stad. Doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de grootte en kenmerken van de groep feitelijk daklozen. Daarnaast is op grond van gegevens uit enquete en registraties een schatting gemaakt van het aantal personen dat op een gemiddelde nacht op straat slaapt.

  Het onderzoek is uitgevoerd tijdens de winterkouderegeling.

  21 juli 2015
  GGD Amsterdam; Marcel Buster, Mariëtte Hensen, Matty de Wit, Natalie Runtuwene, GGD Rotterdam - Rijnmond; Eva Mandos, Staf van Zeele, GGD Den Haag; Renske Gilissen, GG&GD Utrecht; Regien Vleems, Addi van Bergen
  Type: Afgesloten onderzoek
 • De monitor daklozenopvang Utrecht 2014 rapporteert over de nachtopvang en crisisopvang voor daklozen, zwerfjongeren en ongedocumenteerden.

  Lokale monitoring in de Maatschappelijke Opvang en OGGZ loopt in Utrecht bijna 10 jaar. Hierbij wordt er gerapporteerd over de instroom in en het gebruik van opvangvoorzieningen en hulpverleningstrajecten, met inbegrip van kenmerken van de gebruikers. Vanaf 2015 zijn de beleidskaders Meedoen naar Vermogen en Jeugd en Zorg leidend. Dat heeft geleid tot de vanzelfsprekende keuze om de monitor hierop toe te snijden.

  15 juli 2015
  Annelies van Loon, Lisette Plantinga en Addi van Bergen
  Type: Afgesloten onderzoek
 • 22 Januari 2015 is in de vier grote steden (G4: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en Delft het Winterkoudeonderzoek uitgevoerd. Het was de derde keer dat de G4 het onderzoek gezamenlijk, op de zelfde wijze en op dezelfde dag, heeft uitgevoerd. Het Winterkoudeonderzoek geeft inzicht in de kenmerken en problematiek van de groep feitelijk daklozen. De winter biedt bij uitstek de gelegenheid voor dit onderzoek, omdat het dan bij de opvangvoorzieningen een stuk drukker is en er ook mensen komen die normaal gesproken buiten slapen. Deze Haagse rapportage geeft een beeld van de feitelijk dakloz en in Den Haag.

  29 april 2015
  Renske Gilissen
  Type: Afgesloten onderzoek
 • Het functioneren van subjecten in de Top600 aanpak: ZRM-scores tijdens screening en eerste follow-up.

   

   

  3 april 2015
  Wijnand van de Boom, Leonie Klaufus, Steve Lauriks, Matty de Wit
  Type: Lopend onderzoek
 • Een eerste ontwerp van klantprofielen op basis van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) scores van bijstandsgerechtigden, kwetsbare huishouden en mensen die zich aanmelden bij de maatschappelijke opvang in Amsterdam.

   

  2 april 2015
  Wijnand van de Boom, Steve Lauriks, Matty de Wit, Leonie Klaufus
  Type: Afgesloten onderzoek
 • Meer dan 2000 feitelijk daklozen in de vier grote steden; een kwart is jonger dan 30 jaar.

  Het aantal feitelijk daklozen in de G4 wordt geschat op 2.100 (januari 2013). Circa 90% van de daklozen in Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam is man, een kwart is jonger dan 30 jaar en zo’n 40% heeft buiten de winterkouderegeling geen toegang tot de Maatschappelijke Opvang.

  Deze resultaten zijn afkomstig van een onderzoek van de academische werkplaats G4-USER in samenwerking met de Universiteiten van Utrecht en Southampton. Zij hebben een methode uitgewerkt om op basis van registratiedata van de nachtopvang en winterkoudeopvang, het aantal en de kenmerken van feitelijk daklozen in de vier grote steden betrouwbaar te schatten.

  De G4-USER schatting is aanmerkelijk lager dan een eerdere schatting van het CBS van 12.400 feitelijk daklozen in de G4. Aanbevolen wordt nader onderzoek te doen naar het verschil in gevonden schattingen

  30 maart 2015
  Addi van Bergen, Marcel Buster, Judith Wolf, Peter G.M. van der Heijden
  Type: Afgesloten onderzoek
 •  Vroegsignalering heeft in Amsterdam en Rotterdam volop de aandacht van de geraadpleegde woningcorporaties. Deze woningcorporaties voeren tegenwoordig een actief incasso uit. De inzet is bij alle corporaties om zo vroeg mogelijk bij een huurachterstand met de huurder afspraken te maken over het in lopen van de achterstand. Dit gebeurt vanuit de ervaring dat snelle actie meer mogelijkheden biedt om een huisuitzetting te voorkomen. Voor de corporaties heeft dit ook (financiële) voordelen.

  Bij alle geraadpleegde corporaties is in meer of mindere mate sprake van maatwerk bij specifieke groepen huurders. Een aantal corporaties kijkt al in een vroeg stadium naar de achtergronden betalingsgeschiedenis van huurders en past vanaf het begin de benaderingswijze aan. Andere corporaties beginnen hiermee in een later stadium, als de achterstand verder is opgelopen. De effectiviteit van de verschillende benaderingswijzen bij verschillende doelgroepen is niet bekend. Corporaties zijn vaak nog zoekende naar de beste aanpak.     Nader onderzoek is noodzakelijk om goede voorbeeldpraktijk en te identificeren en beschrijven en de werkzame elementen er van vast te leggen.

  3 februari 2015
  Dorieke Wewerinke en Linda van den Dries. Projectleider: Judith Wolf
  Type: Afgesloten onderzoek
 • Zelfredzaam en dak- of thuisloos in de G4’, een onderzoek naar de mate van zelfredzaamheid van personen die zich in 2011 hebben gemeld met een adresprobleem en geen OGGZ hulptraject krijgen.

  30 december 2014
  GGD Amsterdam, Mariette Hensen, Matty de Wit
  Type: Afgesloten onderzoek
 • In de 4 grote steden (G4) worden jaarlijks gemiddeld 70 overleden personen gevonden in een woning, die tenminste twee weken onopgemerkt zijn gebleven. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn de cijfers ongeveer gelijk. Alleen Utrecht telt er minder. Gecorrigeerd voor verschillen in leeftijd en geslacht, en beperkt tot de alleenwonenden, komt het in de drie grootste steden bijna twee keer vaker voor dan in Utrecht.

  18 december 2014
  Marcel Buster, Natalie Runtuwene, Karen van den Hondel, Addi van Bergen, Renske Gilissen
  Type: Afgesloten onderzoek
 • Een van de vier hoofddoelstellingen van het onderzoeksprogramma van de Academische Werkplaats G4 USER is “het doen van omvangschattingen van populaties kwetsbare mensen en het verder ontwikkelen van betrouwbare methoden voor het doen van omvangschattingen”. Door de gemeente Utrecht is in samenwerking met de Universiteiten van Utrecht en Southampton recent een schatting uitgevoerd van het aantal feitelijk daklozen in Utrecht. Daarbij is gebruik gemaakt van een niet eerder bij daklozen in Nederland toegepaste methode, de afgeknotte Poisson regressie met Chao schatter. Als databron werden registratiegegevens uit de nacht- en winterkoudeopvang gebruikt. De schatting leverde een herkenbaar resultaat op, namelijk van een beperkte groep feitelijk daklozen en een forse daling t.o.v 2005, het jaar waarop de laatste omvangschatting in Utrecht was uitgevoerd. Deze methode werd met dit nieuwe onderzoek ook toegepast in de steden Den Haag, Amsterdam en Rotterdam.

  18 december 2014
  Peter van der Heijden en Maarten Kruyff (Universiteit Utrecht), Dankmar Boehning (Universiteit Southampton) en Addi van Bergen en Maartje Aangeenbrug (Gemeente Utrecht, Volksgezondheid)
  Type: Afgesloten onderzoek
 • 1
 • 2
 • 3