Urban Social Exclusion Research
home > kennisbank

Kennisbank

Dit is de kennisbank - in opbouw - van G4 - USER. Hierin worden de voor G4 - USER relevante OGGZ onderzoeken, beleidsstukken en praktijkcasussen opgeslagen die in de G4 zijn verschenen.

Als u OGGZ onderzoek of beleidsstukken of een praktijkcasus wilt aanmelden dat is verricht in (een van de) 4 grote steden, meldt u dat dan alstublieft bij de betreffende coordinatoren per stad.

 

Resultaten

 • 1
 • 2
 • 3
 • Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen.

  24 september 2015
  Projectplan Plan van Aanpak ernstige psychische aandoeningen
  Type: Afgesloten onderzoek
 • In de regio Midden Westelijk Utrecht zetten betrokken partijen zich in voor deelname aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin ook mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) een volledig, volwaardig en betekenisvol leven kunnen leiden als actieve en betrokken burgers (Convenant Volwaardig Burgerschap). Dit vraagt aan de partijen om samen in wijken en buurten te bouwen aan een divers palet van ‘herstelondersteuning’, ter bevordering van zelfzorg en zelfmanagement en ter vergroting van kansen op herstel en maatschappelijke participatie voor psychisch kwetsbare mensen. Waarbij van belang is dat het sociale domein en het zorg (behandeling én begeleiding) domein elkaar vinden en samenwerken. En waarin de inzet van ervaringsdeskundigheid en naastbetrokkenen een rol van betekenis krijgt. Dit impliceert dat initiatieven van (ex) cliënten / ervaringsdeskundigen een nadrukkelijk onderdeel zijn van het zorgnetwerk. Daarnaast is er expliciete aandacht voor etnisch-culturele diversiteit belangrijk, daar binnen de huidige EPA-doelgroep sprake is van oververtegenwoordiging van bepaalde groepen migranten.
  Zorgverzekeraar Zilveren Kruis (voorheen Achmea), Gemeente Utrecht (als centrumgemeente) , Altrecht, Kwintes, Lister, Victas en het Platform Volwaardig Burgerschap GGZ Utrecht hebben zich verenigd in de Task-force EPA. Deze task-force maakte dit document.

  24 september 2015
  Taskforce EPA Midden Westelijk Utrecht
  Type: Afgesloten onderzoek
 • De Belgische overheid beschikte over weinig of geen objectief onderbouwde gegevens over de thuislozenpopulatie in Vlaanderen. In opdracht van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is daarom een onderzoek uitgevoerd dat een nulmeting van de dak- en thuislozenpopulatie tot doel had. Dit onderzoeksproject beoogde een inschatting van de aanwezige dak- en thuislozenpopulatie naar (socio-demografische) kenmerken, zorgbehoeften, oorzaken en triggers van thuisloosheid en naar type van thuisloosheid ("recent" versus "chronisch").

  28 juli 2015
  Evy Meys en Koen Hermans
  Type: Afgesloten onderzoek
 • Nowadays, homelessness is predominantly a local responsibility. The policy challenges that local authorities face in dealing with this issue are complex or, according to some commentators, can even be described as "wicked". Until recently, local authorities have had limited success in addressing homelessness for reasons including a lack of information and fragmentation of services, to name but two. In a new attempt to face up to these challenges, several northern European metropolises have published similar strategic approaches to ending homelessness. By studying their policy, structure and management style, this volume focuses on the impacts and outcomes of these new governance arrangements on the quality of service provision. By comparing and evaluating the different approaches in governance, the author provides deeper insight into exactly which elements of administrative and political approaches, or which governance arrangements, are most effective in this respect and how social results can be improved in general. In this way this study makes an important contribution to the academic debate on the optimum organization of governance arrangements. This volume also provides a critical perspective on current decentralising trends and contains a plea for a corporate, instrumental approach towards governance arrangements on homelessness. The author (Nienke Boesveldt http://www.nienkeboesveldt.com/) concludes that the social relief sector should be functioning as a trampoline, not as a last resort.

  22 juli 2015
  Nienke Boesveldt
  Type: Afgesloten onderzoek
 • De sterfte onder daklozen is aanzienlijk hoger dan die in de algemene bevolking. De gemeente Rotterdam nam vanaf 2006 maatregelen om het forse aantal dak- en thuislozen in de stad terug te dringen en om passende zorg, inkomen en huisvesting voor hen te arrangeren. Hierdoor zijn de leefomstandigheden van deze kwetsbare groep aanzienlijk verbeterd. Onderzocht is of deze maatregelen ook van invloed waren op de sterfte onder daklozen.

  22 juli 2015
  Marcel T. Slockers, Wilma J. Nusselder, Caspar W.N. Looman, Colette J.T. Slockers, Luuk Krol en Ed F. van Beeck
  Type: Afgesloten onderzoek
 • In de winter van 2011/2012 hebben de vier grote steden voor de tweede maal gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd naar feitelijk daklozen in hun stad. Doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de grootte en kenmerken van de groep feitelijk daklozen. Daarnaast is op grond van gegevens uit enquete en registraties een schatting gemaakt van het aantal personen dat op een gemiddelde nacht op straat slaapt.

  Het onderzoek is uitgevoerd tijdens de winterkouderegeling.

  21 juli 2015
  GGD Amsterdam; Marcel Buster, Mariëtte Hensen, Matty de Wit, Natalie Runtuwene, GGD Rotterdam - Rijnmond; Eva Mandos, Staf van Zeele, GGD Den Haag; Renske Gilissen, GG&GD Utrecht; Regien Vleems, Addi van Bergen
  Type: Afgesloten onderzoek
 • De monitor daklozenopvang Utrecht 2014 rapporteert over de nachtopvang en crisisopvang voor daklozen, zwerfjongeren en ongedocumenteerden.

  Lokale monitoring in de Maatschappelijke Opvang en OGGZ loopt in Utrecht bijna 10 jaar. Hierbij wordt er gerapporteerd over de instroom in en het gebruik van opvangvoorzieningen en hulpverleningstrajecten, met inbegrip van kenmerken van de gebruikers. Vanaf 2015 zijn de beleidskaders Meedoen naar Vermogen en Jeugd en Zorg leidend. Dat heeft geleid tot de vanzelfsprekende keuze om de monitor hierop toe te snijden.

  15 juli 2015
  Annelies van Loon, Lisette Plantinga en Addi van Bergen
  Type: Afgesloten onderzoek
 • 22 Januari 2015 is in de vier grote steden (G4: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en Delft het Winterkoudeonderzoek uitgevoerd. Het was de derde keer dat de G4 het onderzoek gezamenlijk, op de zelfde wijze en op dezelfde dag, heeft uitgevoerd. Het Winterkoudeonderzoek geeft inzicht in de kenmerken en problematiek van de groep feitelijk daklozen. De winter biedt bij uitstek de gelegenheid voor dit onderzoek, omdat het dan bij de opvangvoorzieningen een stuk drukker is en er ook mensen komen die normaal gesproken buiten slapen. Deze Haagse rapportage geeft een beeld van de feitelijk dakloz en in Den Haag.

  29 april 2015
  Renske Gilissen
  Type: Afgesloten onderzoek
 • Het functioneren van subjecten in de Top600 aanpak: ZRM-scores tijdens screening en eerste follow-up.

   

   

  3 april 2015
  Wijnand van de Boom, Leonie Klaufus, Steve Lauriks, Matty de Wit
  Type: Lopend onderzoek
 • Een eerste ontwerp van klantprofielen op basis van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) scores van bijstandsgerechtigden, kwetsbare huishouden en mensen die zich aanmelden bij de maatschappelijke opvang in Amsterdam.

   

  2 april 2015
  Wijnand van de Boom, Steve Lauriks, Matty de Wit, Leonie Klaufus
  Type: Afgesloten onderzoek
 • 1
 • 2
 • 3