Urban Social Exclusion Research
home > kennisbank

Kennisbank

Dit is de kennisbank - in opbouw - van G4 - USER. Hierin worden de voor G4 - USER relevante OGGZ onderzoeken, beleidsstukken en praktijkcasussen opgeslagen die in de G4 zijn verschenen.

Als u OGGZ onderzoek of beleidsstukken of een praktijkcasus wilt aanmelden dat is verricht in (een van de) 4 grote steden, meldt u dat dan alstublieft bij de betreffende coordinatoren per stad.

 

Resultaten

 • 1
 • 2
 • 3
 • In de winterperiode regelt de gemeente samen met de instellingen voor maatschappelijke opvang (MO) extra slaapplaatsen voor daklozen die zelf geen onderdak kunnen vinden. Het gaat om een extra regeling naast het structurele aanbod aan nachtopvang. Gebruikers van de winteropvang krijgen een bed, een warme maaltijd en ontbijt. De overnachting in het kader van de winteropvang is kosteloos. De winteropvang vond dit jaar plaats in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat. De winteropvang werd uitgevoerd door het HVO-Querido en het Leger des Heils in de periode vanaf 28 november 2016 tot en met 31 maart 2017.

  In dit rapport wordt de winteropvang van 2016/2017 en de mensen die hier gebruik van maakten beschreven. Daarnaast zal in dit rapport worden weergegeven in hoeverre de winteropvang invloed heeft op het aantal buitenslapers in de stad, in hoeverre het gebruikt wordt door mensen die kwetsbaar zijn en wat voor aanpalende hulpverlening geleverd wordt tijdens de winteropvang.

  31 mei 2017
  Marcel Buster, Tim Oosterveer
  Type: Afgesloten onderzoek
 • Per 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Hiermee is naast de financiering voor de Maatschappelijk Opvang (MO), ook de financiering van Beschermd Wonen (BW) bij de (centrum)gemeenten komen te liggen. Voor de verdeling van de middelen over de gemeenten wordt een verdeelmodel opgesteld. In dit onderzoek wordt gekeken welke rol stedelijkheidsgraad hierin moet spelen en via welke wegen stedelijkheid de zorgvraag en de kosten beïnvloedt. Het onderzoek baseert zich op de literatuur en expertconsultatie.

  Via vier verschillende paden lijken stedelijke factoren de vraag naar BW en MO te beïnvloeden. 

  1. Een hogere prevalentie van GGZ-problematiek in de stad.

  2. Hogere complexiteit van GGZ-problematiek in de stad

  3. Hogere prevalentie van huisvestingsproblematiek in de stad

  4. Regionale verschillen in kosten voor MO/BW zorg

  De literatuur onderschrijft de eerste drie paden. Dit geldt niet voor het vier pad. Hoewel de kosten per inwoner hoger zijn , kon dat niet onderbouwd worden voor de kosten per cliënt.

  Al met al lijken verschillen in sociaaldemografische factoren, een mogelijke aanzuigende werking van de stad en stresserende kenmerken van de stad zelf tot een hogere prevalentie en complexiteit van GGZ- en huisvestingsproblematiek in de stedelijke gebieden te leiden. Gezamenlijk zou dit tot een hogere vraag naar BW en de MO kunnen leiden, aangezien juist degenen met de meest ingewikkelde GGZ-problematiek en huisvestingsproblematiek gebruik zullen maken van voorzieningen zoals BW en de MO. Hoewel er sprake is van zowel kostenverlagende als kostenverhogende factoren voor de zorg in de stedelijke gebieden, lijkt het aannemelijk dat een combinatie van een hogere prevalentie en complexiteit van GGZ- en huisvestingsproblematiek ertoe leidt dat er in de stedelijke gebieden sprake is van hogere kosten voor BW en de MO per inwoner. Hiermee zou rekening gehouden moeten worden bij de verdeling van de middelen.

  15 februari 2017
  Yvonne Hendriks, Matty de Wit, Addi van Bergen
  Type: Afgesloten onderzoek
 • In dit onderzoek is het delict gedrag na ontslag uit detentie van een groep van ongeveer 200

  Amsterdamse ex-gedetineerden bestudeerd. De incidentie van delicten is geschat en er is gezocht naar

  determinanten van recidive. Het doel van het onderzoek was een bijdrage te leveren aan het terugdringen

  van recidive door aanknopingspunten te vinden voor een betere aansluiting van subgroepen

  ex-gedetineerden met verschillende vormen van aanbod.

  De onderzochte groep heeft in 2010 als respondent deelgenomen aan een onderzoek naar het voorkomen

  van sociale en medische problematiek onder gedetineerden. Daarbij is ook de aanwezigheid van hulp en

  zorg en de invloed van een detentieperiode daarop onderzocht. Inmiddels is ongeveer vijf jaar verstreken

  sinds hun ontslag uit detentie in 2010. Over deze periode zijn alle door de politie Amsterdam-Amstelland

  geregistreerde incidenten opgevraagd.

  Zo kon het voorkomen van recidive worden geschat en kon worden gezocht naar determinanten van

  recidive. Een focus is gelegd op misdrijven, High Impact Crimes (HIC) en de snelheid van recidive.

  Verwacht werd dat nieuwe detentieperiodes van invloed zijn op het totaal aantal gepleegde delicten

  binnen een vastgelegde tijdsperiode. Daarom is rekening gehouden met hoeveel tijd ex-gedetineerden in

  deze vijf jaar na ontslag uit detentie in totaal in vrijheid, en dus ook opnieuw in detentie, hebben

  doorgebracht.

  1 december 2016
  Menno Segeren, Matty de Wit
  Type: Afgesloten onderzoek
 • The State of Homelessness in America 2015 is the fifth in a series of reports that chart progress in ending homelessness in the United States. It uses the most recently available data to present national and state trends in homelessness between 2013 and 2014, trends in populations at risk of homelessness from 2012 to 2013, and trends in the types and utilization of assistance available to people experiencing homelessness.

  8 oktober 2015
  National Alliance to end Homelessness
  Type: Afgesloten onderzoek
 • Sociale uitsluiting blijkt een omvangrijk probleem. In Den Haag heeft gemiddeld één op de negen volwassenen hiermee te maken. Sociale uitsluiting betekent een stapeling van problemen op het gebied van sociale participatie, toegang tot sociale grondrechten, materiële deprivatie en culturele inpassing. Voorts blijkt sprake van een sterke relatie tussen sociale uitsluiting en gezondheid: 86% van de sociaal uitgesloten Hagenaars kampt met gezondheidsproblemen.
  Zelfregie en eigen kracht zijn zorgwekkend en het gebruik van professionele zorg is niet vanzelfsprekend. Dit artikel geeft een beeld van hoe vaak en bij wie sociale uitsluiting
  voorkomt, bevat citaten van mensen die tot deze kwetsbare groep behoren en geeft de reacties van professionals en beleidsmakers. De onderzoekers achten de sociaal uitgesloten burgers bij uitstek een doelgroep voor de sociale wijkteams. Deze staan immers voor een outreachende aanpak en hulp bieden zonder dat er sprake is van een actieve hulpvraag.

  8 oktober 2015
  Addi van Bergen en Renske Gilissen
  Type: Afgesloten onderzoek
 • The homelessness monitor is a five year study that will provide an independent analysis of the impact on homelessness of recent economic and policy developments in England. The key
  areas of interest are the homelessness consequences of the post-2007 economic recession and the housing market downturn. The other main thrust of inquiry is the likely impacts of the welfare, housing and other social policy reforms, including cutbacks in public expenditure, being pursued by the Coalition Government elected in 2010.
   

  This year 4 report monitors the impact on homelessness of the economic downturn and effects of welfare and housing reform and analyses key trends from the baseline account of
  homelessness established in 2011 up until 2015, or as close as 2015 as data availability allows. It also highlights emerging trends and forecasts some of the likely changes, identifying the developments likely to have the most significant impacts on homelessness. Authors will continue to monitor the impact on homelessness of the economic downturn and effects of welfare and housing reform over the year in order to provide a substantive evidence base and will report on them in 2016. While this report focuses on England, parallel Homelessness Monitors are being published for other parts of the UK.

  8 oktober 2015
  Suzanne Fitzpatrick, Hal Pawson, Glen Bramley, Steve Wilcox and Beth Watts
  Type: Lopend onderzoek
 • Tot in de jaren negentig van de vorige eeuw is er sprake van een gebrek aan aandacht voor de somatische problemen van psychiatrische en verslaafde patiënten
  in instellingen voor ggz en maatschappelijke opvang. Ook ontbreekt het aan een goede ketensamenwerking met betrekking tot deze problematiek. Binnen
  een samenwerkingsverband van de gemeente Utrecht, zorginstellingen en huisartsen is deze gebrekkige aandacht in de afgelopen tien jaar een belangrijk
  thema geweest, uiteindelijk (in 2012) resulterend in de Utrechtse Somatische Screeningslijst. Met deze screening wordt beoogd somatische gezondheidsproblemen
  vroegtijdig te signaleren. Daarmee kan een beter beeld gevormd worden van de gezondheid van de patiënten en kan de huisarts eerder worden ingeschakeld.
  De eerste afgenomen screenings laten zien dat veelvoorkomende klachten en aandoeningen bij deze patiënten zijn: ondergewicht, COPD- en andere longklachten,
  pijnklachten, epileptische aanvallen en huidaandoeningen. Veel patiënten dragen een gebitsprothese. De verpleegkundigen ervaren de screening als een
  positieve ontwikkeling binnen hun vakgebied. Er zijn echter ook knelpunten aan te merken. Besloten is de USS bij te stellen, op basis van de eerste bevindingen
  en van een enquête onder degenen die ervaring met het instrument hebben opgedaan. Met de aangepaste lijst wordt een onderzoek uitgevoerd binnen Victas.

  1 oktober 2015
  Jackie Middeldorp, Ronald Smit, Hans Post, José Koerts, Gerdien de Weert
  Type: Lopend onderzoek
 • Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen.

  24 september 2015
  Projectplan Plan van Aanpak ernstige psychische aandoeningen
  Type: Afgesloten onderzoek
 • In de regio Midden Westelijk Utrecht zetten betrokken partijen zich in voor deelname aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin ook mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) een volledig, volwaardig en betekenisvol leven kunnen leiden als actieve en betrokken burgers (Convenant Volwaardig Burgerschap). Dit vraagt aan de partijen om samen in wijken en buurten te bouwen aan een divers palet van ‘herstelondersteuning’, ter bevordering van zelfzorg en zelfmanagement en ter vergroting van kansen op herstel en maatschappelijke participatie voor psychisch kwetsbare mensen. Waarbij van belang is dat het sociale domein en het zorg (behandeling én begeleiding) domein elkaar vinden en samenwerken. En waarin de inzet van ervaringsdeskundigheid en naastbetrokkenen een rol van betekenis krijgt. Dit impliceert dat initiatieven van (ex) cliënten / ervaringsdeskundigen een nadrukkelijk onderdeel zijn van het zorgnetwerk. Daarnaast is er expliciete aandacht voor etnisch-culturele diversiteit belangrijk, daar binnen de huidige EPA-doelgroep sprake is van oververtegenwoordiging van bepaalde groepen migranten.
  Zorgverzekeraar Zilveren Kruis (voorheen Achmea), Gemeente Utrecht (als centrumgemeente) , Altrecht, Kwintes, Lister, Victas en het Platform Volwaardig Burgerschap GGZ Utrecht hebben zich verenigd in de Task-force EPA. Deze task-force maakte dit document.

  24 september 2015
  Taskforce EPA Midden Westelijk Utrecht
  Type: Afgesloten onderzoek
 • De Belgische overheid beschikte over weinig of geen objectief onderbouwde gegevens over de thuislozenpopulatie in Vlaanderen. In opdracht van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is daarom een onderzoek uitgevoerd dat een nulmeting van de dak- en thuislozenpopulatie tot doel had. Dit onderzoeksproject beoogde een inschatting van de aanwezige dak- en thuislozenpopulatie naar (socio-demografische) kenmerken, zorgbehoeften, oorzaken en triggers van thuisloosheid en naar type van thuisloosheid ("recent" versus "chronisch").

  28 juli 2015
  Evy Meys en Koen Hermans
  Type: Afgesloten onderzoek
 • 1
 • 2
 • 3