Urban Social Exclusion Research
Home > Zelfredzaamheid-Matrix: Ontwikkeling, Onderzoek en Monitoring

Zelfredzaamheid-Matrix: Ontwikkeling, Onderzoek en Monitoring

De Zelfredzaamheidmatrix

Op initiatief van de GGD Amsterdam is – naar Amerikaans voorbeeld- en in nauwe samenwerking met onder meer de GGD Rotterdam en vele anderen (*) de zogenaamde Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) ontwikkeld waarmee snel en gemakkelijk de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen te meten is bij de intake en te volgen is in de tijd. Op elf domeinen van het dagelijks leven (inkomen, dagbesteding, huisvesting, geestelijke gezondheidszorg, fysieke gezondheid, gezinsrelaties, verslaving, algemeen dagelijkse vaardigheden, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie, jusititie) wordt een waardering van de zelfredzaamheid gegeven. Daarmee wordt snel, eenvoudig, en op gestandaardiseerde wijze een betrouwbaar inzicht verkregen in het dagelijks functioneren van een cliënt.
Voor meer achtergrondinformatie www.zelfredzaamheidmatrix.nl >>


Betrouwbaarheid en validiteit van het nieuwe ZRM supplement 'Ouderschap'

In 2013 is een supplement op de ZRM ontwikkeld om te kunnen scoren in hoeverre ouders zelfredzaam zijn in de zorg voor hun kinderen. Deze domeinen zijn ontwikkeld op basis van
literatuurstudie en expertraadpleging en worden momenteel gebruikt door een aantal partijen. Met financiering van G4 USER wordt onderzoek gedaan naar de validiteit van dit supplement en naar de eventuele benodigde aanpassingen. Het onderzoek vindt plaats van februari tot april 2014. 


Trainingen ZRM

De vraag naar ZelfRedzaamheidsMatrix (ZRM) - trainingen is in 2013 sterk gegroeid en zal naar verwachting in 2014 alleen maar verder stijgen. De verklaring hiervoor is dat de ZRM steeds bekender wordt en meer gebruikt gaat worden. Met name gemeenten zijn in het kader van de aanstaande transities en decentralisaties van AWBZ, WWB en Jeugdzorg op zoek naar instrumenten om de nieuwe taken te evalueren, monitoren en te begeleiden. De ZRM wordt door veel gemeenten overwogen als instrument dat voor deze doeleinden geimplementeerd zou kunnen worden. Inmiddels wordt ook nagedacht over de oprichting van een ZRM Academie waarbinnen training, toetsing certificering en ondersteuning van beoordelaars op het programma staan.
Voor meer informatie bekijk de ZRM nieuwsbrieven >>


Databank

 DatDe Academische Werkplaats G4-USER is gestart met een gemeenschappelijke databank waarin de ZRM gegevens uit de G4 worden verzameld en geanalyseerd. Individuele clienten, ontwikkelingen en (effectiviteit van) interventies kunnen hiermee in breed perspectief worden gemonitord. Voor een eerste inzicht in de opbouw van de databank, download de posterpresentatie van de ZOOM databank >> 

Meer informatie bij de projectleider Matty de Wit: mdwit@ggd.amsterdam.nl

 

(*) onderzoekers, professionals, en beleidsmedewerkers, afkomstig van de Dienst Werk en Inkomen van de Gemeente Amsterdam (DWI), Gemeente Rotterdam, en een groot aantal medewerkers van verschillende instellingen uit o.a. de geestelijke gezondheidzorg, de verslavingszorg, de maatschappelijke opvang en de reclassering de GGD Rotterdam.