Urban Social Exclusion Research
Home > Doel & Kader

Doel & Kader

Doel van G4-USER is de academisering van de OGGZ door de opbouw van een kennisinfrastructuur die praktijk, beleid en wetenschap met elkaar verbindt.

Met academisering wordt bedoeld dat uitvoeringsinstellingen meer evidence based werken, universiteiten meer vraaggestuurd onderzoek uitvoeren en dat er een goede wisselwerking is tussen beide partijen.

Het gaat om academisering van de praktijkinstellingen en vermaatschappelijking van de onderzoeksinstellingen.

 

CONCEPTUEEL KADER

De Werkgroep Conceptueel Kader (voorzitter Judith Wolf) heeft het conceptueel kader van de G4 USER ontwikkeld (2012) met de volgende doelen:

• Een omschrijving en afbakening van de OGGZ en de bepaling van de focus van de werkplaats G4 User, onder meer in termen van de doelgroep van GGD-en en de OGGZ-activiteiten die op die doelgroep zijn gericht;

• Het bewerkstelligen van verbinding tussen praktijk, beleid en wetenschap onder andere door een gedeelde visie op kwetsbaarheid en sociale uitsluiting en het ontwerp hierbij van een gemeenschappelijke taal;

• Het bevorderen van kennissynthese en kenniscumulatie door vanuit eenzelfde kader en begrippenapparaat, op metaniveau OGGZ-beleid en OGGZ-praktijken te monitoren en evalueren;

• Aansluiting bij internationale denkkaders en profilering van de Nederlandse OGGZ in internationale fora van praktijk, beleid en wetenschap.


Het Conceptueel Kader is een levend document. Het betreft de weerslag van de gedachten over de OGGZ in 2012. Nieuwe inzichten kunnen de komende jaren leiden tot wijzigingen in dit kader.

Download het conceptueel kader >>